THIS IS THE
R E A L
REAL SPAIN
Corrupción, Justicia politizada, Franquismo, Catalanofobia, Represión, Medios manipuladores...
Catalanofobia
Sabías que el estado español ha suspendido al menos 32 leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña, entre ellas, el Decreto-ley contra la pobreza energética, la Ley de la Universalidad de la Sanidad pública, la Ley de creación de impuestos a la producción de energía nuclear, la Tasa a operadoras de internet, el Decreto-ley de impuestos a los bancos, la Ley de prohibición del fracking, la Ley de voluntades digitales, la Ley catalana contra el cambio climático, o la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres?
Danos tu opinión; esta notícia es de una
Más de cuarenta leyes catalanas han sido recurridas al Tribunal Constitucional desde la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2006. La gran mayoría ya están total o parcialmente anuladas, y el resto están suspendidas cautelarmente. Más de la mitad de recursos que el ejecutivo del PP ha dirigido contra el Parlamento han afectado políticas sociales y la recaudación de impuestos de la Generalitat. El bloqueo político de la mayoría conservadora del Congreso sobre el Parlamento impide en Cataluña aprobar políticas sociales más avanzadas. "En Cataluña hay unas mayorías que quieren hacer avanzar el país, que consiguen grandes consensos, pero estos proyectos quedan parados en España", remarca la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Una mayoría política en el Congreso, minoritaria en el Parlamento -el PP sólo tiene el 8% de los votos- frena las decisiones de la cámara catalana. La gran mayoría de leyes tumbadas por el TC se han inspirado en leyes que están vigentes en otros países del centro y del norte de Europa. Una prueba más que el Estado quiere evitar el cambio y la modernización para mantener los privilegios.


Llei, decret o resolució del Parlament de Catalunya Publicació al DOGC Recurs d?inconstitucionalitat Admissió a tràmit pel TC Estat al TC
Llei Orgànica 6/2006 de reforma de l?Estatut d?Autonomia de Catalunya 19/7/06 31/7/06 28/9/06 Sentència 28/06/2010: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment.
Decret-llei 1/2009 d?ordenació dels equipaments comercials 22/12/09 23/9/15 6/10/15 Sentència del 22/09/2016: inconstitucional i nul
Llei 5/2009 dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s?hagin d?inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya 28/4/09 8/2/10 18/2/10 Sentència 16/1/2014: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 24/2009 del Síndic de Greuges 23/12/09 24/3/10 14/4/10 Sentència del 5/03/2015: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 4/2010 Consultes populars via referèndum 17/3/10 27/12/10 15/2/11 Sentència del 10/05/2017: inconstitucional i nul·la
Llei 10/2010 d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya. 7/5/10 13/8/10 27/9/10 Sentència del 4/07/2017: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 20/2010 del cinema 7/7/10 15/10/10 3/11/10 Sentència del 4/07/2017: recurs d?inconstitucionalitat desestimat
Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya 20/7/10 15/10/10 30/11/10 Sentència del 4/07/2017: recurs d?inconstitucionalitat desestimat
Llei 28/2010 de modificació de l?article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 3/8/10 28/10/10 23/11/10 Sentència del 20/10/2016: inconstitucional i nul l?article recorregut (article 1)
Llei 35/2010 de l?occità, aranès a l?Aran 1/10/10 1/10/10 14/12/11 Suspesa
Llei 9/2011 de promoció de l?activitat econòmica, pel qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 9 del Decret-llei 1/2009 d'ordenament d'equipaments comercials de Catalunya. 29/12/11 1/10/12 16/10/12 Sentència 21/11/2013: inconstitucionals i nuls tots els articles recorreguts
Llei 2/2012 de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual 22/2/12 27/11/12 27/11/12 Suspensió aixecada el 26/02/2013
Llei 3/2012 de modificació del text refós de la Llei d?Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 22/2/12 30/11/12 11/12/12 Sentència del 4/02/2016: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 5/2012 Mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l?impost sobre estàncies en establiments turístics 20/3/12 21/12/12 15/1/13 Sentència 6/05/2014: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 4/2012 de mesures en matèria d?horaris comercials i determinades activitats de promoció 30/10/12 1/2/13 26/2/13 Sentència del 15/12/2016: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 5/2012 Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 18/12/12 28/12/12 15/1/13 Sentència del 28/05/2015: inconstitucional i nul
Resolució 5/X per la qual s?aprova la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya 23/1/13 8/3/13 7/5/13 Sentència del 15/03/2014: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 6/2013 pel qual es modifica la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya 23/12/13 29/9/14 21/10/14 Sentència del 17/03/2016: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 2/2014 de Mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic 27/1/14 30/10/14 18/11/14 Sentència del 14/04/2016: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment (fràcking i construcció de grans superfícies comercials fora de les ciutats)
Llei 3/2014 d?horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció 19/2/14 24/11/14 2/12/14 Sentència del 16/02/2017: inconstitucionals i nuls tots els articles recorreguts
Llei 4/2014 Impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit 4/4/14 30/12/14 20/1/15 Sentència del 28/05/2015: inconstitucional i nul·la
Llei 10/2014 de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana 26/9/14 29/9/14 29/9/14 Sentència del 25/02/2015: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret 129/2014 de convocatòria de la consulta no referendària sobre el futur polític de Catalunya 27/9/14 29/9/14 29/9/14 Sentència del 25/02/2015: inconstitucional i nul
Llei 12/2014 de l?impost sobre l?emissió d?òxids de nitrògen a l?atmosfera produïda per l?aviació comercial, de l?impost sobre l?emissió de gasos i partícules a l?atmosfera produïda per la industria i de l?impost sobre la producció d?energia elèctrica d?origen nuclear 10/10/14 17/7/15 21/7/15 Sentència del 14/04/2016: inconstitucional i nul·la
Llei 15/2014 de l?impost sobre la provisió de continguts per part dels prestadors de serveis de comunicacions electròniques i de foment del sector i la difusió de la cultura digital 4/12/14 28/7/15 10/9/15 Sentència del 6/07/2017: inconstitucional i nul el capítol recorregut (capítol I)
Llei 16/2014 d?acció exterior i relacions amb la UE 4/12/14 11/3/15 14/4/15 Sentència del 22/12/2016: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret llei 7/2014 que deroga la lletra b) de l?apartat 3 i el segon paràgraf de l?apartat 4 de l?article del Decret llei 1/2009 d?ordenació dels equipaments comercials 23/12/14 23/9/15 6/10/15 Sentència del 22/09/2016: inconstitucional i nul
Llei 20/2014 de modificació de la llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum. 29/12/14 30/9/15 30/9/15 Suspensió aixecada d?alguns preceptes el 21/04/2016
Decret 16/2015 de creació del Comissionat de Transició Nacional 24/2/15 26/6/15 7/7/15 Sentència del 10/05/2017: inconstitucional i nul
Llei 2/2015 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2015 11/3/15 15/6/15 25/6/15 Sentència del 28/04/2016: inconstitucional i nul l?article recorregut (incís de l?article 34)
Llei 3/2015 de Mesures fiscals, financeres i administratives 11/3/15 15/6/15 25/6/15 Sentència del 7/07/2016: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Decret 69/2015 de modificació de la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya 5/5/15 22/6/15 7/7/15 Sentència del 25/05/2017: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 7/2015, de modificació de la Llei 3/2008, de l?exercici de les professions de l?esport 14/5/15 22/2/16 1/3/16 Sentència del 20/07/2017: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 8/2015 de creació del municipi de Medinyà 10/6/15 15/3/16 12/4/16 Sentència del 21/09/2017: inconstitucional i nul·la
Llei 9/2015, de modificació de la Llei 7/2007, de l?Agència Tributària de Catalunya per a l?ordenació dels cossos tributaris d?adscripció exclusiva a l?Agència 12/6/15 31/7/15 10/9/15 Sentència del 19/11/2015: inconstitucional i nul l?article recorregut (article 4)
Llei 14/2015 de l?impost sobre els habitatges buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012 21/7/15 25/4/16 28/4/16 Suspensió aixecada el 20/09/2016
Llei 16/2015 de simplificació de l?activitat administrativa de l?Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i de l?impuls a l?activitat econòmica 21/7/15 25/4/16 28/4/16 Sentència del 2/02/2017: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 17/2015 d?igualtat efectiva entre dones i homes 21/7/15 25/4/16 28/4/16 Sentència del 22/09/2016: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 19/2015 d?incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya 29/7/15 4/5/16 24/5/16 Sentència del 6/07/2017: recurs d?inconstitucionalitat desestimat
Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l?emergència en l?àmbit de l?habitatge i la pobresa energètica 29/7/15 29/4/16 31/5/16 Es manté en suspensió el 20/09/2016
Resolució 1/XI sobre l?inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015 9/11/15 11/11/15 11/11/15 Sentència del 2/12/2015: inconstitucional i nul·la
Decret 2/2016 de creació, denominació i determinació de l?àmbit de competència dels departaments de l?Administració de la Generalitat de Catalunya 13/1/16 9/2/16 16/2/16 Sentència del 21/06/2017: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Resolució 263/XI per la qual es ratifiquen l?Informe i les Conclusions de la Comissió d?Estudi del Procés Constituent 27/7/16 29/7/16 1/8/16 Auto 170/2016 del 6/10/2016: inconstitucional i nul·la
Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l?habitatge de les persones en risc d?exclusió residencial 23/12/16 29/9/17 17/10/17 Suspesa
Llei 3/2017 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè 15/2/17 22/5/17 6/6/17 Suspensió aixecada el 3/10/2017
Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2017 28/3/17 31/3/17 4/4/17 Sentència del 5/07/2017: recurs d?inconstitucionalitat estimat parcialment
Llei 6/2017 de l?impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques 9/5/17 28/9/17 19/9/17 Suspesa el 28/07/2017
Llei 10/2017 de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya 27/6/17 29/9/17 25/10/17 Suspesa
Reforma del reglament del Parlament de Catalunya 26/7/17 28/7/17 31/7/17 Suspesa
Llei 17/2017 del Codi tributari de Catalunya i d?aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l?Administració tributària de la Generalitat 1/8/17 8/9/17 12/9/17 Suspesa
Llei 16/2017 del canvi climàtic 1/8/17 3/11/17 null null
Llei 18/2017 de comerç, serveis i fires 1/8/17 3/11/17 null null
Decret llei 5/2017 de mesures urgents per a l'ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places. 1/8/17 3/11/17 null null
Llei 19/2017 del referèndum d?autodeterminació 6/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 17/10/2017: inconstitucional i nul·la
Resolució 807/XI de designació dels membres de la sindicatura electoral de Catalunya a l?ampara de la disposició addicional tercera de la Llei 19/2017 del referèndum d?autodeterminació 6/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 31/10/2017: inconstitucional i nul·la
Decret 139/2017 de convocatòria del referèndum d?autodeterminació de Catalunya 6/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 31/10/2017: inconstitucional i nul
Decret 140/2017 de normes complementàries per a la celebració del referèndum d?autodeterminació 7/9/17 7/9/17 7/9/17 Sentència del 31/10/2017: inconstitucional i nul
Llei 20/2017 de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República 8/9/17 8/9/17 12/9/17 Sentència del 8/11/2017: inconstitucional i nul·la
Llei 21/2017 de l?Agència Catalana de Protecció Social 20/9/17 3/10/17 24/10/17 Suspesa
Resolucions de Declaració dels representants de Catalunya i Procés Constituent 27/10/17 27/10/17 8/11/17 Suspesa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_recursos_o _sent%C3%A8ncies_del_Tribunal_Constitucional_d%27E spanya_contra_lleis_del_Parlament_de_Catalunya
https://www.elperiodico.cat/ca/politica/20160426/t otes-lleis-catalanes-recorregudes-tribunal-constit ucional-5085966
https://www.elnacional.cat/ca/politica/lleis-socia ls-tombades-tc-quim-torra_268266_102.html
https://www.esquerra.cat/ca/lleis-tombades-tc-cata lunya
903 visites
< prev next >
¿Sabias que la corrupción hace que España pierda más 90.000 millones al año? (57) Sabías que los observadores internacionales concluyen que el juicio contra los presos políticos catalanes vulneró derechos fundamentales?(59)
¿Quieres mas ejemplos de Catalanofobia en España?
¿Sabias que nueve líderes políticos catalanes han sido condenados por la justicia española a 99 años de prisión por ejercer el derecho a la autodeterminación y convocar protestas pacíficas?¿Sabías que el expolicía Villarejo ha confirmado que el CNI, el centro de espionaje español, estaba detrás de los atentados de Barcelona y Cambrils para "dar un pequeño susto a Catalunya", y que causaron 17 muertos?Sabías que el Presidente de la Generalitat ha sido inhabilitado por la justicia española por negarse a retirar una pancarta donde decía "libertad presos políticos"?
¿Sabías que en la televisión PÚBLICA catalana tiene PROHIBIDO decir las palabras "PRESOS POLÍTICOS" o "EXILIADOS" ???¿Sabías que España se ha negado a investigar los atentados de Barcelona del 2017 después de reconocer que el principal instigador de la matanza era un confidente de la Policía española?Sabías que España, que presume de "democracia modélica", quiere ilegalizar la organización de referendos en el Código Penal?
Sabías que el Presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha sido inhabilitado por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central y mantener a la Generalidad la pancarta con el lazo amarillo reclamando la libertad de los presos políticos? y Sabías que esta misma Junta Electoral fue la que PROHIBIR a Puigdemont, Comín y Ponsatí presentarse a las elecciones europeas, y que luego fue rechazado por la propia Fiscalía Española acusando a la Junta Electoral de vulnerar alelos derechos de Puigdemont?Sabías que en España SI se considera delito de odio afirmar que los disturbios hacen visible el conflicto, pero NO es delito disparar y quemar en una fiesta pública en un muñeco de Puigdemont? Que SI es delito de odio atacar los NAZIS, pero nó es delito declarar que estamos ante una "invasión islamista"? Que SI es delito de odio ponerse una nariz de payaso, pero NO es delito de odio amenazar públicamente Puigdemont subido a de un tanque del ejército?Sabías que en España te pueden poner una multa de 200.000 euros por dirigirte en catalán a la Guardia Civil?
Sabías que 10 de los últimos 12 presidentes de la Generalitat han sufrido inhabilitaciones, torturas, exilio, cárcel o fusilamiento por parte del estado español? [Actualizado Diciembre 2019; Torra Inhabilitado]¿Sabes que España puede disolver un Parlamento autónomo elegido democráticamente y derrocar a todo un gobierno (como en un golpe de estado), aplicando solo un artículo de la Constitución, el 155?¿Sabías que el déficit fiscal de Cataluña, la diferencia entre lo que paga en impuestos y lo que recibe, se calcula en unos 16.000 millones de euros AL AÑO, que es el más grande de Europa, y que España se niega sistemáticamente a publicar las cifras?
Sabias que los partidos políticos españoles muestran una obsesión enfermiza con cerrar TV3, la televisión pública catalana, a pesar de que medios internacionales la consideran la televisión mas plural de España?Sabias que el fiscal del 'procés' dice que la sedición catalana (organizar un referendum) es más dañina que el golpe de Tejero (entrar en el congreso armados para dar un golpe de estado)?Sabías que el gobierno español quiere prohibir los debates sobre la monarquía y la autodeterminación en el Parlamento catalán?
Sabías que esta PROHIBIDO hablar catalán en el Congreso de los Diputados?Sabías que en España se investiga la organización pacífica "Tsunami Democrático" por "terrorismo", pero se niega a investigar los atentados terroristas de Barcelona donde murieron 10 personas?Catalanofobia; la construcción de un relato
¿Sabias que el Rey de España presionó personalmente a varias empresas despues del referendum del 1 de octubre, para forzar una fuga de empresas de Cataluña que sirvera de castigo económico contra un proceso soberanista?Sabías que la policía española permitía sonriente que los manifestantes unionistas se hicieran fotografías con ellos, mostrando banderas franquistas e incluso reconocía que los daban apoyo?Sabías que el presidente en funciones Pedro Sanches prometió en el debate electoral que "llevaría Puigdemont en España", y que esto es una demostración más de que no existe separación de poderes en España?
¿Sabias que el cerebro de la masacre de Las Ramblas era confidente del la policía española y que conocían los movimientos de los terroristas hasta el dia del atentado?Sabías que Wikipedia documenta más de 70 casos de represión contra el catalán SÓLO desde el 2001? Sabías que TV3 organiza anualmente una Maratón para recaudar fondos para investigar enfermedades y que este año ha recogido mes de 9.5 millones de euros en un país de 7.5 millones de habitantes, ocupó las portadas de TODOS los diarios catalanes, pero no ocupó NI UNA SOLA LÍNEA de información en las ediciones impresas de El País, El Mundo, La Razón o el Abc?
Sabias que 11 diputados británicos presentan moción al Parlamento sobre la suspensión de España como estado miembro de la UE en respuesta a las acciones del estado español en relación con la crisis catalana?Sabías que el ministro del interior Zoido mintió al menos 10 veces en su declaración en el Juicio a los presos políticos y que no fue ni advertido ni multado ni encausado por ello?Sabías que la policía española registró un video cantando "a por ellos" y el himno español con la letra franquista, mientras iban a Cataluña a reprimir la gente que quería votar en el Referéndum del 1 de Octubre?
¿Sabías que en España se CONFISCARON LAS CAMISETAS DE COLOR AMARILLO que llevaban los seguidores del FC Barcelona en la final de la Copa del Rey de Fútbol, alegando "motivos de seguridad" ??Sabías que el Consejo de Europa ha publicado un informe donde alerta de que España incumple los acuerdos para proteger las lenguas cooficiales, que el uso del catalán en la Justicia ha caído un 12% en 2013 al 8% en 2016, y que el estado sigue imponiendo el castellano en numerosos ámbitos, como señales de tráfico, certificados universitarios, deportes o publicidad "? Sabías que en España, afirmó que los disturbios de protesta contra la sentencia a los presos políticos hacen "visible el conflicto", pueden constituir un "delito de odio"?
Sabías que el presidente Rajoy se negó a sancionar las televisiones ultras que atizan la catalanofobia como 13TV o Intereconomía porque "es un disparate multar alguien para decir lo que piensa la inmensa mayoría"?Sabías que el presidente Rajoy se negó a sancionar las televisiones ultras que atizan la catalanofobia como 13TV o Intereconomía porque "es un disparate multar alguien para decir lo que piensa la inmensa mayoría"?Sabías que los presos políticos han sido CONDENADOS por malversación de fondos públicos, a pesar de que el propio ministro de Hacienda haya reconocido públicamente que no se gastó ni un euro del dinero público en el referéndum, porque él tenía el control absoluto de las gastos de la Generalitat?
Sabías que la policía española se niega a compartir información antiterrorista con la policía catalana?Sabías que 13TV, la television financiada por la iglesia católica española con dinero público, ha sido acusada en varias ocasiones de fomentar el odio y la catalanofobia, incluso por miembros de la propia iglesia católica?Sabías que los observadores internacionales concluyen que el juicio contra los presos políticos catalanes vulneró derechos fundamentales?
Sabías que al menos 938 catalanes han sido represaliados por el estado español desde que comenzaron los preparativos del referéndum? Sabías que España quiere impedir que Cataluña explique la realidad española de primera mano a los actores internacionales, censurando, prohibiendo y interviniendo judicialmente todas las iniciativas del departamento de Exteriores de la Generalidad de Cataluña?Sabías que 52 diputados franceses han pedido el fin de la represión contra los líderes independentistas catalanes? y El presidente del Parlamento islandés? y más de 200 políticos e intelectuales portugueses? y la comisionada de DDHH del Consejo de Europa? y Varoufakis? y El expresidente de Croacia? y un grupo de Diputados británicos? y todo el Parlamento Flamenco? y Quebec? y el Financial Times?
¿Sabias que el Consejo de Europa investiga a España sobre el uso de la justicia contra los políticos catalanes?¿Sabias que jueces y magistrados de toda España enviaron correos electrónicos a través del canal oficial del Consejo Oficial del Poder Judicial durante el procés en los que se habla de los líderes independentistas como "golpistas" o "nazis" ,"un virus", "un germen", "criminales", "violentos", "extremistas" i "como violadores"?¿Sabías que la Presidenta del Parlamento de Cataluña ha sido condenada a 11 años y medio de prisión por PERMITIR UN DEBATE en el Parlamento?
Lista de todos los Hechos

THIS IS THE REAL REAL SPAIN · 1.0 - NOV2019

A la cola de Europa Catalanofobia Cloacas del estado Corrupción Desigualdad social España lider Franquismo Injusticia Inquisición Machismo Manipulación informativa Plutocracia Policia fascista Represión Separación de poderes??? Una Dictadura Modélica

https://www.thisistherealrealspain.com

Español English Català | STATS

¿Quieres colaborar? Corregir nuestra traducción automática? Envíanos noticias con el LINK correspondiente a
[email protected]

3.236.142.143   |   US   |   https://www.thisistherealrealspain.com/fact.php?id=58